Advokati

Saradnici

Advokatski pripravnici

Vladimir Pantić

Rodjen 13.oktobra 1979. godine u Šapcu.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirao 2005.godine i iste godine započeo praksu advokatskog pripravnika kod principala advokata Milivoja Stepanova.

2008.godine upisao se u Imenik advokata kod Advokatske komore Vojvodine od kada nastavlja rad u kancelariji kao advokat-partner.

Uže oblasti rada:
- opšta gradjanska parnica
- porodični sporovi
- izvršni postupak
- naknada štete
- upravni i prekršajni postupak
- svojinskopravni odnosi i nekretnine
- sertifikovan za rad u krivičnim maloletničkim predmetima.

Van kancelarije je muž, otac, brat, prijatelj i večiti medijator.

Natalija Radivojević

Rođena 17.10.1956.godine u Novom Sadu. Osnovnu školu , Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ i Pravni fakultet završila u Novom Sadu.

Od 15.03.1981 do 28.06.1991.godine radi na različitim pravnim poslovima u privredi.

Dana 31.05.1988.godine u Beogradu, položila pravosudni ispit a u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine upisuje se 28.06.1991.godine i od tada bez prekida obavlja advokatsku delatnost.

Radi u kancelariji kao advokat-partner.

Uža oblast rada:
-opšta građanska parnica, vanparnični i izvršni postupak,
-naknade štete,
-svojinskopravni odnosi i nekretnine
-radno pravo
-odbrane u krivičnim i prekršajnim postupcima (poseduje licencu –posebna znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih)
-završila obuku za posrednike-medijatore 2008. godine

Milivoj Stepanov

Rodjen 28. septembra 1953. godine Idjošu, opština Kikinda.

Završio osnovnu školu i gimnaziju u Novom Sadu.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirao 1977. godine.

Od oktobra 1978. godine do februara 1983. godine radio kao advokatski pripravnik (2 godine), a zatim, nakon polaganja pravosudnog ispita 1980. godine, kao advokat u ADVOKATSKOM BIROU u Novom Sadu. Od februara 1983. do septembra 1991. godine radio u HIDROINVESTU DTD DP u Novom Sadu. 1991. godine ponovo se upisuje u imenik advokata.

Uža oblast rada:
- zastupanje pravnih lica,
- privredni sporovi,
- sporovi u vezi sa nekretninama,
- promet nekretnina,
- svojinskopravni odnosi i nekretnine,
- registracija privrednih društava, preduzetnika i ustanova i sve vrste registracionih promena kod Agencije za privredne registre i u registru suda.