Oblasti rada

Građansko pravo

 • Parnični postupak
 • Tužbe za isplatu, sticanje bez osnova
 • Izvršni postupak
 • Vanparnični postupak
 • Naknade štete
 • Ostavinski postupak
 • Sačinjavanje testamenata
 • Arbitražni postupci i medijacija
 • Zaštita autorskih prava i prava industrijske svojine

Svojinsko-pravni odnosi

 • Ugovori o prometu nepokretnosti
 • Ugovori o doživotnom izdržavanju
 • Uređenje i načina korišćenja zajedničke stvari
 • Legalizacija – ozakonjenje
 • Uknjižbe
 • Ugovori o raspodeli imovine za života
 • Tužbe za utvrđivanje prava svojine

Porodično pravo

 • Razvod braka
 • Utvrđivanje bračne sutekovine
 • Zakonsko izdržavanje
 • Postupci u vezi vršenja roditeljskog prava

Privredno pravo

 • Parnice pred privrednim sudom
 • Registracija privrednih subjekata
 • Sve vrste statusnih promena
 • Medijacija
 • Stečajni postupci
 • Poreski postupci
 • Ugovori u privredi

Radno pravo

 • Postupci za isplatu neisplaćenih zarada i drugih primanja
 • Poništaj otkaza ugovora o radu
 • Sačinjavanje opštih i pojedinačnih radno-pravnih akata
 • Zaštita od zlostavljanja na radu – mobing

Krivično pravo, privredni prestupi i prekršajno pravo

 • Odbrana u krivičnom postupku
 • Odbrana u postupcima za privredne prestupe
 • Odbrana u prekršajnom postupku
 • Sastavljanje krivičnih i prekršajnih prijava

Zaštita prava građana

 • Povrede prava na suđenje u razumnom roku
 • Ustavne žalbe
 • Predstavke sudu u Strazburu